Termék visszaküldés – Superz.

Termék visszaküldés

Kedves Vásárlónk!

Amennyiben úgy dönt, hogy eláll a vásárlástól, kérjük töltse ki a visszaküldési formanyomtatványt, melyen minden szükséges információ megtalálható ahhoz, hogy elállási szándékát fel tudjuk dolgozni.

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§ (1) e) rendelkezése szerint.

Visszautalás, és visszaküldés menete:

 1. Elállási nyilatkozatát (minta alul) küldje el az info@superz.hu email címre, szöveges üzenet formájában.
  • Tárgynak írja be „Rendelési azonosítóját és a Visszautalás” szavakat.
  • Csak ebben a formában tudjuk elfogadni a kérelmét!
 2. Töltse ki a Visszaküldési formanyomtatványt, majd helyezze el kinyomtatva a visszaküldendő csomagban. Legyen arra tekintettel, hogy a visszaküldés költsége Önt terheli! Kizárólag futárszolgálattal, vagy Postai úton tudja visszaküldeni a terméket, a 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 13-15 3.emelet 2A
  Személyes átadásra NINCS lehetőség. 

 3. A termék beérkezésénél munkatársunk ellenőrzi a termék(ek) kifogástalan állapotát.
 • Ha hiányos a csomagolás, vagy kifogásolható a termék minősége (mosott, koszos stb.), akkor nem áll módunkban elfogadni a kérelmét.
 • Ebben az esetben munkatársunk keresni fogja Önt telefonon, vagy E-mailen.
 • Azoknál a termékeknél, amelyek természetüknél fogva, higiéniai vagy egészségügyi okok miatt nem szolgáltathatóak vissza;az átvételt követően már megbontott csomagolású termékeknél

  nincsen mód az indokolás nélküli elállás gyakorlására.

      4. A pénzügyi osztály elbírálását követően kerül sor a visszautalási időpontjának meghatározására (de maximum 14 munkanapon belül).

  Ha mindezek ismeretében úgy dönt, hogy Önnek ez hosszú folyamat, akkor fogadja el személyre szóló kuponkódját, ami a visszaküldött termékek értékének felel meg további 10% kedvezménnyel.
  Ebben az esetben kérjük írjon e-mailt az 
  info@superz.hu -ra

   

  Pénzvisszatérítési eljárás

  1. ELÁLLÁS JOGA

   

  • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

   

  • Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

   

  • A Felhasználó 6.2. pontban foglalt elállási jogának gyakorlásával kapcsolatos határidő nem érinti a Felhasználó azon jogát, amely alapján a Felhasználó elállási jogával a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is élhet, elállási jogát gyakorolhatja.
  • A termék visszaküldésének költségét a Felhasználónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja e költség viselését.

   

  • Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű, vagy a kipróbáláshoz feltétlenül szükséges mértéket meghaladó használatból adódó anyagi kár megtérítését. Amennyiben azonban a Felhasználó és a Szolgáltató között szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés jön létre, és a Felhasználó a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

   

  • Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

   

  • A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

   

  1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
  3. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  4. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§ (1) e) rendelkezése szerint. 
  5. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
  6. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
  7. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
  8. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
  9. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
  10. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
  11. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
  12. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

   

  • Szolgáltató a fenti jogszabályokkal összhangban haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a megvásárolt termékért ellenszolgáltatásként megfizetett összeget a Felhasználó részére, ideértve a termék kiszállításának költségét is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott).

   

  • Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett beleegyezését adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. Szolgáltató ebben a körben kijelenti, hogy a Felhasználó kifejezett beleegyezésének tekinti, amennyiben a Felhasználó, egy, az általa megadott, pénzintézetnél vezetett bankszámlaszámot jelöl meg a megvásárolt termékért ellenszolgáltatásként megfizetett összeg visszafizetési módjaként.

   

  • A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg Felhasználó vissza nem szolgáltatta részére a terméket, vagy Felhasználó kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

   

  • Felhasználó köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napon belül visszajuttatni a Szolgáltató részére. Szolgáltató kijelenti, hogy a Felhasználó elállási jogának gyakorlásakor a terméket csak az eredeti csomagolásában és eredeti állapotában veszi vissza.

   

  • Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t a Szolgáltatónak.

   

  • Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételétől számított 14 napon belül élhet a Felhasználó az elállási joggal.

   

  • Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be. Amennyiben a fentiek bizonyítást nyernek, úgy a Szolgáltató követelheti az e pontban foglalt értékcsökkenés megtérítését.

   

  • Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a jelen ÁSZF-hez mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

   

  • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

   

  • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

   

  • Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken.

   

  • A Felhasználó az elállási jogának gyakorlása érdekében felhasználhatja a jelen ÁSZF mellékletét képező elállási nyilatkozat mintát is, amely a jogszabályoknak megfelelően a következő minimális adattartalommal kell, hogy rendelkezzen:

   

  Elállási nyilatkozatminta

   

  Címzett:

   

  Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:4

   

  Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

  A fogyasztó(k) neve:

  A fogyasztó(k) címe:

  A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

  Rendelésszám:

  Bankszámlaszám:

  Kelt.:

   

  • Az elállási jog nem illeti meg az olyan Felhasználót, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
  • A visszaküldési cím 1093 Budapest, Vá,ház körút 7.