„Black Week” Nyereményjáték – Superz.

„Black Week” Nyereményjáték

SUPERZ. Perfume Kft.
„Black Week” Nyereményjáték
2023.11.20. 11:00 – 2023.11.26. 23:59

Részvételi- és Játékszabályzat

1. Szervező

A SUPERZ. Perfume Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15. 3. em. 2A., adószáma: 27429211-2-41, cégjegyzékszáma: 01-09-389686) továbbiakban: Szervező által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag 18. Életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy, nyilvános profillal vehet részt, aki a Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik, valamint rendelkezik saját email címmel.

A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért.

A nyereményjátékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

A Játékban való részvételhez szükséges a SUPERZ. Budapest által az https://www.instagram.com/superz.budapest oldalon posztolt játékfelhívás utasításait követni.

1.1 A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A játékos tudomásul veszi, hogy a részvételi feltételek teljesítése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat.

Amennyiben a játékos a jelen játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

2. A Játék menete, sorsolás időpontja és nyereménye

2.1 A nyereményjáték ideje:

A játék időtartama: 2023.11.20. 11:00 órakor kezdődik, és 2023.11.26. 23:59 óráig tart.

2.2 A nyereményjáték menete: a Szervező SUPERZ. Perfume Kft. instagram oldalán (https://www.instagram.com/superz.budapest) posztolt játékfelhívás utasításait szükséges követni, miszerint: a játékosnak szükséges bekövetni a Szervező (https://www.instagram.com/superz.budapest/) és Szerencsés Szabolcs (https://www.instagram.com/mrszerencses/) Instagram oldalait és kommentben jelezni három imserőse felé kinek tetszene a nyeremény.

2.4 A Játék nyereménye:

A győztes jogosult egy ingyenes SUPERZ. parfüm választására azok közül, amelyek elérhetőek a (https://superz.eu/collections/parfumok) weboldalon.

A nyeremény készpénzre és más szolgáltatásra nem váltható, nem módosítható és át nem ruházható.

2.5 A nyeremény sorsolására időpontja: 2023.11.28. 12:00 óra.

A játékban szabályszerűen résztvevők közül egy, véletlenszerűen kiválasztott (kisorsolt) játékos (Továbbiakban: Nyertes) részesül a nyereményben

A Nyertes nevét az Instagram oldalunkon sztori poszt formájában értesítjük. A nyeremény átvétele a Nyertessel történő kapcsolatfelvétel után kerül egyeztetésre. A sorsoláson azon Játékosok vehetnek részt, akik a részvételi és játékszabályzatban foglaltaknak maradéktalanul megfelelnek. Tartalék nyertes: A Lebonyolító 1 tartalék nyertest sorsol ki a fent írtak szerint. A tartalék nyertes lép a nyertes helyébe, ha a nyertes nem érhető el vagy nem kézbesíthető számára a nyeremény.

3. A Játék nyereményét csak olyan Játékos nyerheti és kaphatja meg, aki a Játékszabályzatban foglaltaknak maradéktalanul megfelel.

4. A Játékban részt vevő személyek

4.1 A nyertesek neveit a Szervező Instagram sztoriban teszi közzé. Amennyiben a nyertes Játékos az értesítésre válaszol, a nyereményt a Szervező postai úton küldi meg a Játékosnak. Ha a nyertes 3 munkanapon belül nem válaszol az értesítésre, tartaléknyertes sorsolására kerül sor. Amennyiben a tartaléknyertes 3 munkanapon belül nem reagál az értesítésre, a Szervező üzenetet küld részére. Abban az esetben, ha a pótnyertes sem jelentkezik az ismételt értesítést követő 2. munkanapon, további tartalék nyertes kisorsolására nem kerül sor.

4.2 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel(ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

4.3 A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

4.4 A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.

4.5 A nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:

- nem múlt el 18 éves;

- a Lebonyolító megkeresésére 3 napon belül nem válaszol;

- nem lehet felvenni a nyertessel privát üzenet formájában a kapcsolatot;

- a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni;

- egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

- egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;

- jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.

4.6 A Játékból ki vannak zárva a SUPERZ. Perfume Kft. dolgozói és ezen személyek Ptk., 1.1 §.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

5. Nyereményjátékot Szervező Rendelkezések

5.1 Szervező a jelen játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játékbármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. A játékban, csak olyan hozzászólás (komment) vehet részt, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, személyes és egyéb jogot, illetve jogszabályt nem sért. Nem sérti a szervező jó hírnevét és üzleti érdekeit, vagy bármilyen módon sértő lehet. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

5.2 Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

5.3 A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot, irányadó jog a magyar jog.

5.4 A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. Ez promóció nem az Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.

6. Adatvédelmi tájékoztató

6.1 A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Minden adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

6.2 A jelen nyereményjátékra a SUPERZ. Perfume Kft. weboldalán található adatvédelmi tájékoztatóban leírtak érvényesek. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntesen elfogadja és hozzájárulását adja, hogy a SUPERZ. Perfume Kft. a nyertes adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

6.3 A Szervező a nyertes Játékos nevét, illetve annak nyertes azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a szervező Instagram oldalán, https://www.instagram.com/superz.budapest


Azáltal, hogy a Játékos a Szervező általi játékmenetnek eleget tesz, azzal a nyereményjáték szabályzatot elfogadja és úgy részt vesz a Játékban valamint önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje.

Az adatkezelő neve, székhelye képviselője

Név: SUPERZ Perfume Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15. 3. em. 2A.

Törvényes képviselő: Kerti Krisztián, ügyvezető

Kezelt adat típusa:

– név, e-mail cím, postai cím

Adatkezelés célja:

– Játékos azonosítása

– Játékban való részvétel

– Nyeremény kézbesítése

– Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban

Adatkezelés jogalapja:

– GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulás

Adatkezelés időtartama:

– Játék lezárultától számított 60 nap

Adattovábbításra, profilalkotásra nem kerül sor

Tájékoztatás az érintett jogairól:

Az érintett jogosult arra hogy,

– az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

– kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

– kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje

– kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, /a korlátozás addig tart míg az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát,/

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

– a rá vonatkozó, az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.

– ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

– ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Adatok tárolása, adatbiztonság

Az adatkezelő az adatokat a saját számítástechnikai eszközein tárolja, melyek a székhelyén találhatóak meg. Az adatkezelő az általa alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított maradjon, változatlansága igazolható legyen és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Az adatok védelmére a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen kerül sor, úgy hogy az adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Hatósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Fővárosi Törvényszék elérhetősége: 1055 Budapest, Markó u. 27.). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

Az Adatvédelmi szabályzat elérhetősége

Az adatkezelő adatvédelmi szabályzata az adatkezelő székhelyén és 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15. 3. em. 2A. alatti telephelyén érhető el.

A nyereményjátékot az Instagram és további oldalak semmilyen módon nem szponzorálták.

SUPERZ. Perfume Kft.

2023.11.20.